Java 二维数组的概述、length属性、元素访问、遍历

二维数组其实是一个特殊的一维数组,特殊在这个一维数组当中的每一个元素是一个数组。可以把二维数组当作一维数组来理解。实际开发中使用最多的就是一维数组,二维数组很少用,三维数组几乎不用

二维数组length属性
public class ArrayTest {
  public static void main(String[] args) {
    // 一维数组
    int[] array1 = {100,200,300};
    System.out.println(array1.length); //3
    // 二维数组
    int[][] array2 = {
        {1000,222,333,44},
        {200,300,400},
        {9,4,3,2}};
    System.out.println(array2.length);//3
    // 三维数组
    int[][][] array3 = {
        {{1000, 222, 333, 44},{1000, 222, 333, 44}},
        {{200,300,400},{200,300,400}},
        {{9,4,3,2},{9,4,3,2}}};
    System.out.println(array3.length);//3
  }
}
public class ArrayTest {
  public static void main(String[] args) {
    // 二维数组
    int[][] array2 = {
        {1000,222,333,44},
        {200,300,400},
        {9,4,3,2}};
    System.out.println(array2.length);//3
    System.out.println(array2[0].length);//4
    System.out.println(array2[1].length);//3
    System.out.println(array2[2].length);//4

  }
}
二维数组元素访问
public class ArrayTest {
  public static void main(String[] args) {
    // 二维数组
    int[][] array2 = {
        {1000,222,333,44},
        {200,300,400},
        {9,4,3,2}};
    // 取出第一个一维数组,循环遍历
    int[] a1 = array2[0];
    for (int i = 0; i < a1.length; i++) {
      System.out.println(a1[i]);
    }
    // 或者可以这样写
    for (int i = 0; i < array2[0].length; i++) {
      System.out.println(array2[0][i]);
    }

  }
}
二维数组遍历
public class ArrayTest {
  public static void main(String[] args) {
    // 二维数组
    int[][] array2 = {
        {1000,222,333,44},
        {200,300,400},
        {9,4,3,2}};
    // 外层循环
    for (int i = 0; i < array2.length; i++) {

      for (int j = 0; j < array2[i].length; j++) {
        System.out.println("二维数组第二层" + array2[i][j]);
      }
      System.out.println("=======");
    }

  }
}
动态创建二维数组
public class ArrayTest {
  public static void main(String[] args) {
    // 动态初始化二维数组
    // 3个一维数组,每个一维数组中4个元素
    int[][] array = new int[3][4];

    // 二维数组遍历
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
        System.out.println(array[i][j]);
      }
      System.out.println("=====");
    }

  }
}
public class ArrayTest {
  public static void main(String[] args) {
    int[][] array = {
        {41,1231,4,312,3},
        {13,131,45,332,3},
        {21,1231,74,322,3},
    };
    printArray(array);
    // 也可以这样写
    printArray(new int[][]{ {41,1231,4,312,3},
        {13,131,45,332,3},
        {21,1231,74,322,3},});
  }
  public static void printArray(int[][] array){
    // 二维数组遍历
    for (int i = 0; i < array.length; i++) {
      for (int j = 0; j < array[i].length; j++) {
        System.out.print(array[i][j] + "\t");
      }
      System.out.println();
    }
  }
}

发表评论