ArrayList集合:默认初始化容量10(底层先创建了一个长度为0的数组,当添加第一个元素的时候,初始化容量10),集合底层就是一个Object[]数组:
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ArrayListTest {
  public static void main(String[] args) {
    // 默认初始化容量10
    List list1 = new ArrayList();

    // 指定初始化容量
    List list2 = new ArrayList(20);
  }
}
ArrayList集合的扩容:增长到原容量的1.5倍,尽可能少的扩容,在使用ArrayList集合的时候,预估计元素的个数,给定一个初始化容量!

发表评论

后才能评论